Regulamin serwisu

I. Pojęcia ogólne
Regulamin – niniejszy regulamin
Serwis – serwis internetowych „pracownia biznesu.pl”, działających pod adresem
https://pracowniabiznesu.pl
Usługodawca – firma „DPG” z adresem siedziby: Klasyków 8/20 03-115 Warszawa, NIP:
9452004248,
Usługobiorca – każda osoba fizyczna, uzyskująca dostęp do Serwisu i korzystająca
z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę.
Komunikacja Drogą Elektroniczną – Komunikacja pomiędzy stronami za pośrednictwem
poczty elektronicznej (e-mail) oraz formularzy kontaktowych dostępnych na stronie www.
II. Postanowienia ogólne

 • Regulamin, określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu oraz określa
  zakres praw i obowiązków Usługobiorców i Usługodawcy związanych
  z użytkowaniem Serwisu.
 • Przedmiotem usług Usługodawcy jest udostępnienie nieodpłatnych narzędzi
  w postaci Serwisu, umożliwiających Usługobiorcom dostęp do treści w postaci
  wpisów, artykułów i materiałów audiowizualnych lub aplikacji internetowych
  i formularzy elektronicznych
 • Wszelkie ewentualne treści, artykuły i informacje zawierające cechy wskazówek lub
  porad publikowane na łamach Serwisu są jedynie ogólnym zbiorem informacji
  i nie są kierowane do poszczególnych Usługobiorców. Usługodawca nie ponosi
  odpowiedzialności za wykorzystanie ich przez Usługobiorców.
 • Usługobiorca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystania
  materiałów udostępnianych w ramach Serwisu w tym za wykorzystanie ich zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji co do przydatności materiałów
  umieszczonych w Serwisie.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód
  poniesionych przez Usługobiorców Serwisu lub osoby trzecie w związku
  z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu,
  a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych
  w Serwisie, ponosi Usługobiorca korzystający z usług Serwisu.
  III. Warunki używania Serwisu
 • Używanie Serwisu przez każdego z Usługobiorców jest nieodpłatne i dobrowolne.
 • Usługobiorcy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałymi
  dokumentami stanowiącymi jego integralną część i muszą zaakceptować w całości
  jego postanowienia w celu dalszego korzystania z Serwisu.
 • Usługobiorcy nie mogą wykorzystywać żadnych pozyskanych w Serwisie danych
  osobowych do celów marketingowych.
 • Wymagania techniczne korzystania z Serwisu:
  ◦ urządzenie z wyświetlaczem umożliwiające wyświetlanie stron
  internetowych,
  ◦ połączenie z internetem,
  ◦ dowolna przeglądarka internetowa, która wyświetla strony internetowe
  zgodnie ze standardami i postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje
  strony www udostępniane w języku HTML5,
  ◦ włączoną obsługę skryptów JavaScript,
  ◦ włączoną obsługę plików Cookie
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa Usługodawcy, Usługobiorcy oraz innych
  Usługobiorców korzystających z Serwisu, wszyscy Usługobiorcy korzystający
  z Serwisu powinni stosować się do ogólnie przyjętych  zasad bezpieczeństwa
  w sieci ,
 • Zabrania się działań wykonywanych osobiście przez Usługobiorców lub przy użyciu
  oprogramowania:
  ◦ bez zgody pisemnej, dekompilacji i analizy kodu źródłowego,
  ◦ bez zgody pisemnej, powodujących nadmierne obciążenie serwera Serwisu,
  ◦ bez zgody pisemnej, prób wykrycia luk w zabezpieczeniach Serwisu
  i konfiguracji serwera,
  ◦ podejmowania prób wgrywania lub wczytywania na serwer i do bazy danych
  kodu, skryptów i oprogramowania mogących wyrządzić szkodę
  oprogramowaniu Serwisu, innym Usługobiorcom lub Usługodawcy,
  ◦ podejmowania prób wgrywania lub wczytywania na serwer i do bazy danych
  kodu, skryptów i oprogramowania mogących śledzić lub wykradać dane
  Usługobiorców lub Usługodawcy,
  ◦ podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie,
  zablokowanie działania Serwisu lub uniemożliwienie realizacji celu w jakim
  działa Serwis.
 • W przypadku wykrycia zaistnienia lub potencjalnej możliwości zaistnienia incydentu
  Cyberbezpieczeństwa lub naruszenia RODO, Usługobiorcy w pierwszej kolejności
  powinni zgłosić ten fakt Usługodawcy w celu szybkiego usunięcia problemu /
  zagrożenia i zabezpieczenia interesów wszystkich Usługobiorców Serwisu.
  IV. Warunki oraz zasady rejestracji
 • Usługobiorcy mogą korzystać z Serwisu bez konieczności rejestracji.
 • Usługobiorcy muszą być zarejestrowani i posiadać konto w Serwisie by korzystać
  z dodatkowych usług świadczonych w Serwisie, dostępnych jedynie dla
  Usługobiorców po zalogowaniu.
 • Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna.
 • Rejestracja w Serwisie jest nieodpłatna.
 • Każdy Usługobiorca może posiadać tylko jedno konto w Serwisie.
 • Wymagania techniczne związane z rejestracją konta:
  ◦ posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
 • Rejestrujący się w Serwisie Usługobiorcy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich
  danych osobowych przez Usługobiorcę w zakresie w jakim zostały one
  wprowadzone do Serwisu podczas procesu rejestracji oraz ich późniejszych
  zmianom lub usunięciu.
 • Usługodawca ma prawo zawieszać lub usuwać konta Usługobiorców według
  własnego uznania, uniemożliwiając lub ograniczając w ten sposób dostęp
  do poszczególnych lub wszystkich usług, treści, materiałów i zasobów Serwisu,
  w szczególności jeżeli Usługobiorca dopuści się łamania Regulaminu, powszechnie
  obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub działa
  na szkodę Usługodawcy lub innych Usługobiorców, uzasadnionego interesu
  Usługodawcy oraz podmiotów trzecich współpracujących lub nie z Usługodawcą.
 • Wszelkie usługi Serwisu mogą być zmieniane co do ich treści i zakresu, dodawane
  lub odejmowane, a także czasowo zawieszane lub dostęp do nich może być
  ograniczany, według swobodnej decyzji Usługodawcy, bez możliwości wnoszenia
  sprzeciwu w tym zakresie przez Usługobiorców.
 • Dodatkowe zasady bezpieczeństwa w zakresie korzystania z konta:
  ◦ Zabrania się Usługobiorcom zarejestrowanym w Serwisie do udostępniania
  loginu oraz hasła do swojego konta osobom trzecim.
  ◦ Usługodawca nie ma prawa i nigdy nie będzie zażądać od Usługobiorcy
  hasła do wybranego konta.
 • Usuwanie konta:
  ◦ Każdy Usługobiorca posiadający konto w Serwisie ma możliwość
  samodzielnego usunięcia konta z Serwisu.
  ◦ Usługobiorcy mogą to uczynić po zalogowaniu się w panelu w Serwisie.
  ◦ Usunięcie konta skutkuje usunięciem wszelkich danych identyfikacyjnych
  Usługobiorcy oraz anonimizacją nazwy użytkownika i adresu e-mail.

V. Warunki świadczenia usługi Newsletter

 • Usługobiorcy mogą korzystać z Serwisu bez konieczności zapisywania się
  do Newslettera.
 • Zapisanie się usługi Newslettera jest dobrowolne.
 • Zapisanie się do usługi Newslettera jest nieodpłatne.
 • Wymagania techniczne związane z usługą Newsletter:
  ◦ posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
 • Warunki świadczenia usługi Newsletter:
  ◦ podanie w formularzu elektronicznym indywidualnego konta poczty
  elektronicznej e-mail,
  ◦ weryfikacja podanego konta pocztowego e-mail poprzez uruchomienie
  przesłanego na nie odnośnika,
  ◦ wyrażenie zgody na otrzymywania powiadomień e-mail,
 • Zakres usługi Newsletter:
  ◦ powiadamianie o nowych aktualnościach, wpisach, konkursach, i innych
  akcjach promocyjnych związanych z usługami Serwisu,
  ◦ powiadamianie o akcjach promocyjnych partnerów Serwisu (wiadomości
  Marketingowe),
 • Wypisanie się z usługi Newsletter:
  ◦ Każdy Usługobiorca zapisany do usługi Newsletter ma możliwość
  samodzielnego wypisania się z Usługi.
  ◦ Usługobiorcy mogą to uczynić poprzez link umieszczony w każdej przesłanej
  wiadomości e-mail.
  ◦ Wypisanie się z usługi Newsletter skutkuje usunięciem podanego adresu e-
  mail z bazy Usługodawcy.

VI. Warunki komunikacji i świadczenia pozostałych usług w Serwisie

 • Serwis udostępnia usługi i narzędzia umożliwiające Usługobiorcom interakcję
  z Serwisem w postaci:
  ◦ Formularz kontaktowy
  ◦ Komentowania wpisów i artykułów
 • Serwis udostępnia dane kontaktowe w postaci:
  ◦ Adresu e-mail
  ◦ Telefonu kontaktowego
 • W przypadku kontaktu Usługobiorcy z Usługodawcą, dane osobowe Usługobiorców
  będa przetwarzane zgodnie z „ Polityką Prywatności „, stanowiącą integralną część
  Regulaminu.
 • Warunki umieszczania treści przez Usługobiorców w Serwisie:
  ◦ Zabrania się umieszczania w Serwisie treści obraźliwych lub oszczerczych
  względem Usługodawcy, pozostałych Usługobiorców, osób trzecich
  oraz podmiotów trzecich,
  ◦ Zabrania się umieszczania w Serwisie materiałów tekstowych, graficznych,
  audiowizualnych, skryptów, programów i innych utworów, na które
  Usługobiorca nie posiada się licencji, lub których autor praw majątkowych
  nie wyraził zgody na darmową publikację,
  ◦ Zabrania się umieszczania w Serwisie treści wulgarnych, pornograficznych,
  erotycznych i niezgodnych z polskim i europejskim prawem a także
  odnośników do stron zawierających wskazane treści,
  ◦ Zabrania się umieszczania w Serwisie skryptów i programów nadmiernie
  obciążających serwer, oprogramowania nielegalnego, oprogramowania
  służącego do naruszania zabezpieczeń oraz innych podobnych działań
  a także odnośników do stron zawierających wskazane materiały,
  ◦ Zabrania się umieszczania w Serwisie treści marketingowych
  i reklamujących inne serwisy komercyjne, produkty, usługi czy komercyjne
  strony internetowe

VII. Gromadzenie danych o Usługobiorcach
W celu prawidłowego świadczenia usług przez Serwis, zabezpieczenia prawnego interesu
Usługodawcy oraz w celu zapewnienia zgodności działania Serwisu z obowiązującym
prawem, Usługodawca za pośrednictwem Serwisu gromadzi i przetwarza niektóre dane
o Użytkownikach.
W celu prawidłowego świadczenia usług, Serwis wykorzystuje i zapisuje niektóre
anonimowe informacje o Usługobiorcy w plikach cookies.
Zakres, cele, sposób oraz zasady przetwarzania danych dostępne są w „ Polityce
prywatności „, stanowiących integralną część Regulaminu.

 • Dane zbierane automatycznie:
  Do sprawnego działania Serwisu oraz do statystyk zbieramy automatycznie
  niektóre dane o Usługobiorcy. Do danych tych należą:

◦ Adres IP
◦ Typ przeglądarki
◦ Rozdzielczość ekranu
◦ Przybliżona lokalizacja
◦ Otwierane podstrony serwisu
◦ Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu
◦ Rodzaj systemu operacyjnego
◦ Adres poprzedniej podstrony
◦ Adres strony odsyłającej
◦ Język przeglądarki
◦ Prędkość łącza internetowego
◦ Dostawca usług internetowych
◦ Anonimowe dane demograficzne na podstawie danych Google Analytics:
▪ Płeć
▪ Wiek
▪ Zainteresowania
◦ Anonimowe dane niezbędne do serwowania reklam:
▪ Dane związane z remarketingiem
▪ Dane związane z raportowaniem o wyświetlanych reklamach.
Powyższe dane uzyskiwane są poprzez skrypt Google Analytics
i są anonimowe.

 • Dane zbierane podczas rejestracji:
  Nazwa użytkownika, imię i nazwisko, adres e-mail W przypadku Usługobiorców
  zalogowanych (posiadających konto w Serwisie), w plikach cookies zapisywanych
  na urządzeniu Usługobiorcy może być umieszczony identyfikator Usługobiorcy
  powiązany z kontem Usługobiorcy
 • Dane zbierane podczas zapisywania do newslettera:
  adres e-mail
  VIII. Prawa autorskie
 • Właścicielem Serwisu oraz praw autorskich do serwisu jest Usługodawca.
 • Część danych zamieszczonych w Serwisie są chronione prawami autorskimi
  należącymi do firm, instytucji i osób trzecich, niepowiązanych w jakikolwiek sposób
  z Usługodawcą, i są wykorzystywane na podstawie uzyskanych licencji, lub
  opartych na licencji darmowej.
 • Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim zabrania się
  wykorzystywania, kopiowania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie
  oraz przetrzymywania w systemach wyszukiwania z wyłączeniem wyszukiwarki
  Google, Bing, Yahoo, NetSprint, DuckDuckGo, Facebook oraz LinkedIn
  jakichkolwiek artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści, materiałów
  graficznych, wideo lub audio znajdujących się w Serwisie bez pisemnej zgody lub
  zgody przekazanej za pomocą Komunikacji Drogą Elektroniczną ich prawnego
  właściciela.
 • Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim ochronie nie podlegają
  proste informacje prasowe, rozumiane jako same informacje, bez komentarza
  i oceny ich autora. Autor rozumie to jako możliwość wykorzystywania informacji
  z zamieszczonych w serwisie tekstów, ale już nie kopiowania całości lub części

artykułów o ile nie zostało to oznaczone w poszczególnym materiale
udostępnionym w Serwisie.
IX. Zmiany Regulaminu

 • Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie
  zmieniane przez Usługodawcę, bez podawania przyczyn.
 • Informacja o zmianie Regulaminu będzie rozsyłana Drogą Elektroniczną
  do Usługobiorców zarejestrowanych w Serwisie.
 • W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie natychmiast
  po jego publikacji dla Usługobiorców nieposiadających konta w Serwisie.
 • W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie z 7-
  dniowym okresem przejściowym dla Usługobiorców posiadających konta
  w Serwisie zarejestrowane przez zmianą Regulaminu.
 • Traktuje się iż każdy Usługobiorca, kontynuujący korzystanie z Serwisu po zmianie
  Regulaminu akceptuje go w całości.
  X. Postanowienia końcowe
 • Usługodawca nie odpowiada w żaden sposób, jak tylko pozwalają
  na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane
  w Serwisie przez Usługobiorców, za ich prawdziwość, rzetelność, autentyczność
  czy wady prawne.
 • Usługodawca dokona wszelkich starań by usługi Serwisu były oferowane w sposób
  ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane
  siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorców, osób trzecich
  czy działalnością zewnętrznych automatycznych programów.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji
  umieszczonych w Serwisie w wybranym przez Usługodawcę terminie,
  bez konieczności uprzedniego powiadomienia Usługobiorców korzystających
  z usług Serwisu.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego
  wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania
  konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu na stałe,
  bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości
  wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody
  i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Usługobiorców.
 • Obowiązujące oraz poprzednie Regulaminy Serwisu znajduję się na tej podstronie
  pod aktualnym Regulaminem.
 • We wszelkich sprawach związanych z działalnością Serwisu należy kontaktować
  się z Usługodawcę korzystając z jednej z poniższych form kontaktu:
  ◦ Używając formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie
  ◦ Wysyłając wiadomość na adres e-mail: Natalia.kosciuk@wp.pl
  ◦ Poprzez połączenie telefoniczne z numerem: +48 606 290 631 Kontakt przy
  użyciu wskazanych środków komunikacji wyłącznie w sprawach związanych
  z prowadzonym Serwisem.

Regulamin sklepu internetowego
§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców
  korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb
  zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
  § 2
  Definicje
  Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu,
  której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
    Sprzedawca – firma DPG, NIP 7722299147, adres Klasyków 8/20, 03-115 Warszawa
  Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
  Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą
  prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu
  działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
  Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym
  https://https://pracowniabiznesu.pl/shop-2/
  Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu
  zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron,
  z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się
  na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
  Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia
  i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów
  ze Sprzedawcą.
  Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta
  oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
  Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
  Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie
  Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków
  Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty
  do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności
  ilości produktów.
  Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży
  między Klientem a Sprzedawcą.
  Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem
  a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też
  – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
  § 3
  Kontakt ze Sklepem
 2. Adres Sprzedawcy: Klasyków 8/20, 03-115 Warszawa
 3. Adres e-mail Sprzedawcy: Natalia.kosciuk@wp.pl
 4. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 606 290 631
 5. Numer fax Sprzedawcy –
 6. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 28 1140 2004 0000 3902 7409 1445
 7. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów
  podanych w niniejszym paragrafie.
 8. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach :00 – 16:00
  § 4
  Wymagania techniczne
  Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień
  na Produkty, niezbędne są:
 9. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
 10. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 11. włączona obsługa plików cookies,,
 12. zainstalowany program FlashPlayer.
  § 5
  Informacje ogólne
 13. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi
  odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane
  siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu
  internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 14. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień
  przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest
  albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie
  niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia
  bez zakładania Konta.
 15. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają
  podatek VAT).
 16. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt,
  o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym
  także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 17. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas
  nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności
  za okres rozliczeniowy.
 18. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze
  obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena
  będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe
  oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
  § 6
  Zakładanie Konta w Sklepie
 19. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest
  podanie następujących danych Imię i Nazwisko (Login), Adres zamieszkania, E-mail, Kraj.
 20. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 21. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych
  w Formularzu rejestracji.
 22. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu
  jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy,
  w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane
  w § 3.
  § 7
  Zasady składania Zamówienia
  W celu złożenia Zamówienia należy:
 23. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 24. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do
  koszyka” (lub równoznaczny);
 25. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 26. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz
  zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu,
  na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia
  Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 27. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić
  zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 28. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności,
  opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
  § 8
  Oferowane metody dostawy oraz płatności
 29. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego
  Produktu:
  wysyłka elektroniczna
 30. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 31. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności
  znajdują się za stronach Sklepu.
  § 9
  Wykonanie umowy sprzedaży
 32. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim
  złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie
  internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 33. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie
  oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania
  Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę
  Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres
  poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy
  o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia
  Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail
  zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 34. W przypadku wyboru przez Klienta:
 35. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient
  obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia
  Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 36. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 37. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne
  lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  § 10
  Prawo odstąpienia od umowy
 38. Konsument nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży produktu cyfrowego.
  § 11
  Reklamacja i gwarancja
 39. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo
  do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 40. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym
  Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 41. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż
  w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał
  za uzasadnione.
  § 12
  Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 42. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta
  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady
  dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych
  powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych,
  do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów
  Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony
  Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 43. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych
  sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 44. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu
  konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji
  Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu
  wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 45. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji
  Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U.
  z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego
  w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 46. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim
  a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika
  konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona
  konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  § 13
  Dane osobowe w Sklepie internetowym
 47. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu
  internetowego jest Sprzedawca.
 48. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu
  internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi
  na to zgodę – także w celu marketingowym.
 49. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 50. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy
  przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane
  osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki
  na zlecenie Administratora.
 51. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności
  elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe
  Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie
  internetowym.
 52. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 53. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych
  w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem
  możliwości zawarcia tejże umowy.
  § 14
  Postanowienia końcowe
 54. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 55. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn
  to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim
  te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie
  Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 56. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
  obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie
  danych osobowych.
 57. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
  roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR
  dostępnej pod adresem:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .