Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dot. zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą
Informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest firma DPG , adres głównego miejsca
wykonywania działalności: ul. Klasyków 8/20 03-115 Warszawa, wpisany do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego
do spraw gospodarki pod następującym numerem (będącym jednocześnie numerem
identyfikacji podatkowej): NIP 9452004248 , tel. + 48 606 290 631 , e-
mail natalia.kosciuk@wp.pl
2. Celem przetwarzania danych osobowych jest kontakt z osobami zainteresowanymi
skorzystaniem z oferty firm. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6
ust. 1 lit. a Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE – RODO.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora danych osobowych dostępu do
danych osobowych dotyczących Pani/Pana, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przeniesienia danych. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym
momencie wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych na potrzeby
marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest
związane z takim marketingiem bezpośrednim. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia w
dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wysłania zapytania. W przypadku
niepodania danych nie będzie możliwe wysłanie oferty handlowej.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom
trzecim. Odbiorcami danych mogą być tylko instytucje i organy upoważnione z mocy
prawa w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych osobowych nie przekazuje ani nie będzie przekazywał Pani/Pana
danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do prawidłowego wysyłania
odpowiedzi na zapytanie lub wykonania umowy, jej rozliczenia oraz dochodzenia
ewentualnych roszczeń przez jej strony, o ile z przepisów prawa, w szczególności
podatkowych i rachunkowych, nie wynika dłuższy okres przechowywania tych danych